Yi-Chia Chen

[REDACTED TITLE]

Yi-Chia Chen, Frank Pollick, & Hongjing Lu


Video Demo


Upright-congruent scrambled walker

Inverted-congruent scrambled walker

Upright-incongruent scrambled walker

Inverted-incongruent scrambled walker